Về hướng dẫn hồ sơ trình phê duyệt kế hoạch lựa chọn nhà thầu đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc