Về việc thu giá dịch vụ tuyển sinh năm 2021 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập và ngoài công lập, Giám đốc TT.GDNN-GDTXX, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc