Về điều chỉnh chức năng, nhiệm vụ tham mưu quản lý nhà nước về công tác giáo dục chuyên nghiệp và quản lý nhà nước về các trường đại học – cao đẳng của Phòng Giáo dục Chuyên nghiệp và Đại học vào Phòng Giáo dục Thường xuyên và đổi tên Phòng Giáo dục Thường xuyên thành Phòng Giáo dục Thường xuyên – Chuyên nghiệp và Đại học

Liên kết bài viết gốc