Về hướng dẫn tuyển sinh vào lớp 1 năm học 2021 – 2022, việc học sinh chuyển trường, và rèn luyện, kiểm tra lại trong hè cấp tiểu học – Phòng Giáo dục Tiểu học

Liên kết bài viết gốc