Về việc báo cáo số liệu giáo dục khuyết tật năm học 2020-2021. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường chuyên biệt; Giám đốc Trung tâm giáo dục trẻ khuyết tật; Giám đốc Trung tâm hỗ trợ phát triển giáo dục hòa nhập). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc