Về thực hiện Đề án đảm bảo cơ sở vật chất cho chương trình giáo dục mầm non và giáo dục phổ thông giai đoạn 2021-2025 và rà soát tình hình thực hiện mua sắm trang thiết bị dạy học tối thiểu cho lớp 1, lớp 2 và lớp 6 tại trường Tiểu học và Trung học cơ sở công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc