Về quản lý, sử dụng vật tư, phương tiện, trang thiết bị chuyên dùng phòng, chống thiên tai tại các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng trường trung học phổ thông; Hiệu trưởng trường trung cấp và cao đẳng trực thuộc; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc