Về cơ chế thu, sử dụng học phí và các khoản thu khác năm học 2021-2022 cảu các cơ sở giáo dục và đào tạo công lập trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh – Văn Phòng Sở

Liên kết bài viết gốc