Về tiếp tục thực hiện Chỉ thị số 12-CT/TU của Thành ủy về tăng cường một số biện pháp thực hiện Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ về phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn thành phố. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc