Khẩn: Về thông tin tình hình sử dụng cơ sở giáo dục trong việc phối hợp thực hiện cách ly, tiêm vắc – xin phòng chống dịch Covid-19 (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc