Về việc tổ chức lớp tập huấn, hướng dẫn "Nghị định 60/2021/NĐ-CP: Quy định cơ chế tự chủ tài chính của đơn vị sự nghiệp công lập" của Trường Bồi dưỡng cán bộ tài chính – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc