Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo
thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

– Hiệu trưởng trường THPT, trường
phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT).

 

Thực hiện chỉ đạo của UBND thành
phố, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông
nhiều cấp học, trường THCS thực hiện báo cáo nhanh (trực tuyến) các nội dung
sau:

– Số lượng học sinh từng khối lớp.

– Số lượng học sinh học tại thành
phố nhưng không thể học qua Internet gồm các đối tượng học sinh:

+ Không có cả thiết bị tối thiểu
và đường truyền Internet.

+ Có thiết bị nhưng không có đường
truyền Internet.

+ Không thể học qua Internet vì các
lý do khác 02 trường hợp trên.

 

Thời gian hoàn thành báo cáo: Trước
15 giờ 00, ngày 31/8/2021.

(Liên kết để thực hiện báo cáo ở
dưới Thông báo này)

 

Đề nghị Trưởng phòng Giáo dục và Đào
tạo đôn đốc các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) thực
hiện đúng thời hạn báo cáo này.

Hiệu trưởng trường THPT, trường
phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT) khẩn trương thực hiện báo cáo đúng hạn.

Lưu ý: các đơn vị vẫn tiếp tục thực
hiện theo Thông báo của Phòng Giáo dục Trung học ngày 27/8/2021.

Trân trọng.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO

 


Tác giả: admin; Nguồn tin: Phòng Giáo dục Trung học

Liên kết bài viết gốc