Về việc cung cấp số liệu học sinh của các trường trực thuộc phòng giáo dục và đào tạo trên địa bàn (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức; Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo 21 quận, huyện) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc