Về triển khai thực hiện Nghị quyết số 13/2021/NQ-HĐND ngày 24/8/2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố và thực hiện hồ sơ đánh giá, phân loại Quý III năm 2021 của cán bộ, công chức, viên chức đơn vị sự nghiệp công lập – Phòng TCCB

Liên kết bài viết gốc