Về nộp hồ sơ đề nghị xét duyệt phụ cấp ưu đãi năm học 2021 – 2022 đối với các trường chuyên biệt, các trường không chuyên nhưng có lớp chuyên – Phòng Tổ chức Cán bộ

Liên kết bài viết gốc