Hoãn thời gian dự họp triển khai công tác chăm lo cho cán bộ, giáo viên, nhân viên và học sinh bị ảnh hưởng bởi dịch bênh COVID-19 tại Giấy mời số 120/GM-SGDĐT ngày 22/9/2021.
Thời gian dự họp: THÔNG BÁO SAU.
Liên kết bài viết gốc