(Tin khẩn) : Chương trình Phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2023.

Kế hoạch phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022.

24/9/2021 16:59

Hai nội dung
1. CHƯƠNG TRÌNH phối hợp hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo giai đoạn 2021 – 2023 (đính kèm chương trình ở file 1).

2. KẾ HOẠCH LIÊN TỊCH phối hợp tổ chức hoạt động giữa Thành Đoàn và Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố năm học 2021 – 2022 (đính kèm kế hoạch ở file thứ hai)Liên kết bài viết gốc