Thực hiện công văn số 2572/SGDĐT-VP
ngày 22 tháng 9 năm 2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về thực hiện các báo cáo số
liệu đầu năm học 2021 – 2022, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng:

– Trường Trung học phổ thông

– Trường Trung học cơ sở

– Trường phổ thông nhiều cấp học

Phân công, chỉ đạo cán bộ của đơn vị
thực hiện báo cáo các nội dung dưới đây.

Hình thức báo cáo: báo cáo trực tuyến
trên trang quanly.hcm.edu.vn

(Đăng nhập trang quanly.hcm.edu.vn,
chọn mục “Báo cáo”, “Nhập báo cáo”, “Chọn báo cáo”)

Báo cáo hàng tuần có tên theo dạng:

– Báo cáo trường THPT – Tuần … (đối với cấp THPT)

– Báo cáo trường THCS – Tuần … (đối với cấp THCS)

Các đợt báo cáo hàng tuần: Trước 16
giờ, thứ Sáu hàng tuần, cụ thể:

Tuần 4: Trước 16 giờ 00, ngày 01/10/2021

Tuần 5: Trước 16 giờ 00, ngày 08/10/2021

Tuần 6: Trước 16 giờ 00, ngày 15/10/2021

Tuần 7: Trước 16 giờ 00, ngày 22/10/2021

Tuần 8: Trước 16 giờ 00, ngày 29/10/2021

 

Ghi chú:

– Trường có nhiều điểm trường thì tổng
hợp để nhập báo cáo cho toàn bộ trường 1 lần.

– Trường có nhiều cấp học thì báo
cáo số liệu riêng của từng cấp.

– Biểu mẫu báo cáo là yêu cầu nhập số
liệu. Tuy nhiên, nhà trường cẩn căn cứ danh sách học sinh và lập danh sách học
sinh ứng với các đề mục báo cáo dưới đây để gửi khi có yêu cầu của lãnh đạo
thành phố.

– Ngoài ra, nhà trường phải rà soát
và cập nhật chính xác, đầy đủ thông tin học sinh, giáo viên trên trang
quanly.hcm.edu.vn

– Đối với các nội dung của biểu mẫu
báo cáo, cần xem kỹ các nội dung mô tả dưới đây, nếu chưa rõ, nhà trường liên hệ
với Phòng Giáo dục Trung học để được hướng dẫn.

 

Nội dung báo cáo gồm 12 đề mục:

1. Mã số báo cáo

– Làm mã số báo cáo của Trường, có
thể xem mã số báo cáo tại địa chỉ: https://gdtrunghoc.hcm.edu.vn/tien-do-hop-bao-cao/tong-hop-tien-do-hop-tap-huan-bao-cao-cua-don-vi-co-so/ct/42017/65255

2. Số học sinh

– Tổng số học sinh theo danh sách
chính thức của nhà trường, kể cả HS đang học tạm ở Tỉnh, không tính số HS học
tạm tại Thành phố
.

– Nhà trường cần cập nhật đầy đủ
thông tin học sinh trên trang quanly.hcm.edu.vn để phù hợp với số liệu báo cáo.

3. Số học sinh học qua Internet

– Tổng số học sinh theo danh sách
chính thức của nhà trường đang được học qua Internet. (Không tính số HS học
tạm tại Thành phố
)

4. Số học sinh vắng

– Số HS vắng liên tục trong tuần: vừa
vắng so với TKB, vừa không thực hiện nhiệm vụ học tập được giao trên hệ thống LMS)

– Ghi chú: Số học sinh (1) = Số học
sinh học qua Internet (2) + Số HS vắng (3))

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách để
báo cáo trên hệ thống quản lý khi có yêu cầu.

5. Số học sinh học tạm ở Tỉnh

– Đối tượng theo công văn 3508 của Bộ
GDĐT, công văn 2337 của Sở GDĐT

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách để
báo cáo trên hệ thống quản lý khi có yêu cầu.

6. Số học sinh học tạm ở Thành phố

– Đối tượng theo công văn 3508 của Bộ
GDĐT, công văn 2337 của Sở GDĐT

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách
(kèm các thông tin: Họ tên, lớp, trên trường ở tỉnh, địa chỉ thường trú, nơi cư
trú tại thành phố, thông tin liên lạc của học sinh và cha mẹ học sinh).

7. Số học sinh học qua Phiếu học tập

– Học sinh nhận Phiếu học tập qua
cán bộ điều phối do không thể học qua Internet.

– Danh sách này phải được cập nhật
trên trang quanly.hcm.edu.vn theo nội dung “Báo cáo học sinh không học được
trên Internet” theo từng đợt.

8. Số học sinh chưa có Sách giáo khoa

– Số HS chưa có SGK bản in.

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách để
báo cáo trên hệ thống quản lý khi có yêu cầu.

9. Số học sinh chuyển đi Tỉnh

– Đối tượng học sinh chuyển trường đi
Tỉnh khác theo Quyết định 51 của Bộ GDDT tính từ đầu năm học đến thời điểm báo
cáo. (Không phải đối tượng học tạm)

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách để
báo cáo khi có yêu cầu.

10. Số học sinh chuyển đến Thành phố

Đối tượng học sinh chuyển trường từ tỉnh, thành khác đến
Thành phố theo Quyết định 51 của Bộ GDĐT (Không phải đối tượng học tạm).

– Nhà trường cần lập sẵn danh sách để
báo cáo trên hệ thống quản lý khi có yêu cầu.

11. Họ và tên

– Họ và tên của người nhập báo cáo

12. Số điện thoại

– Số điện thoại của người nhập báo cáo

Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu
trưởng các trường trung học báo cáo đầy đủ và đúng hạn; Phòng Giáo dục và Đào tạo
đôn đốc các trường THCS, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THCS) hoàn
thành báo cáo./.

 

 Liên kết bài viết gốc