Một số nội dung hướng dẫn việc tổ chức Hội nghị cán bộ, công chức, viên chức; xây dựng và thực hiện Quy chế dân chủ trong hoạt động cơ quan, đơn vị trong ngành áp dụng kể từ năm học 2021-2022 trở đi.

Liên kết bài viết gốc