Kính gửi:  

    Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ
Đức và các quận, huyện;

          
Hiệu trưởng các trường THPT, trường phổ thông nhiều
cấp học (có cấp THPT).

 

Công văn số 2808/SGDĐT-GDTrH ngày 19/10/2021 về giới thiệu kỳ thi Toán học Hoa kỳ và kỳ thi Thách thức tư duy thuật toán BebrasLiên kết bài viết gốc