Kính gửi:

– Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức;

– Hiệu trưởng trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT);

– Giám đốc Trung tâm GDTX; Trung tâm GDNN-GDTX.

Công văn số 2845/SGDĐT-GDTrH ngày 21/10/2021 về báo cáo kết quả thực hiện Đề án “Giáo dục thông minh và học tập suốt đời giai đoạn 2020 – 2030” trong năm 2021.

(Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm).

 Liên kết bài viết gốc