Về hướng dẫn triển khai thực hiện chế độ theo Nghị quyết số 17/2021/NQ-HĐND ngày 19 tháng 10 năm 2021 của Hội đồng nhân dân Thành phố (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện; Hiệu trưởng trường THPT và trường phổ thông nhiều cấp học ngoài công lập; Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc