Kế hoạch về kiểm tra thực hiện công tác quản lý, sử dụng tài sản công theo Nghị định số 151/2017/NĐ-CP ngày 26/12/2017 của Chính phủ – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc