Hướng dẫn tổ chức phong trào thi đua 90 ngày phòng, chống dịch Covid-19 hiệu quả, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu phát triển kinh tế – xã hội năm 2021 trong Ngành Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh. – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc