Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo quận, huyện và thành phố Thủ Đức.

Công văn số 3350/SGDĐT-GDTrH ngày 26/11/2021 về tập huấn giáo viên nội dung giáo dục ATGT cấp THCS năm 2021.

Danh sách tập huấn (theo mẫu), các đơn vị nhập và gửi cho Ban tổ chức theo địa chỉ mail: diemgdtrunghoc@gmail.com

Nội dung chi tiết trong tập tin đính kèm.

 Liên kết bài viết gốc