Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:

  • Đại diện lãnh đạo, chuyên viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;

  • Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường Cao đẳng, Trung cấp, Trung học phổ thông, trường phổ thông nhiều cấp học, Trung tâm GDTX, GDNN – GDTX và đơn vị trực thuộc Sở;

  •  Đại diện Ban Giám hiệu, giáo viên/nhân viên phụ trách công tác pháp chế, phổ biến, giáo dục pháp luật các trường các mầm non, tiểu học, trường trung học cơ sở.Liên kết bài viết gốc