(Tin khẩn) : Thông báo điều chỉnh thời gian và đối tượng tham gia tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực về bảo vệ môi trường, giáo dục và truyền thông về bảo vệ môi trường

1/12/2021 9:38

– Thời gian: 08 giờ 00, Thứ Tư, ngày 08 tháng 12 năm 2021.
– Địa điểm: Tập huấn trực tuyến trên trang https://live.hcm.edu.vn
Lưu ý: Giáo viên liên hệ admin trường để được cấp tài khoản trên trang quanly.hcm.edu.vn (đối với cấp Trung học), dulieu.hcm.edu.vn (đối với cấp Tiểu học).
– Giáo viên có thểLiên kết bài viết gốc