Về báo cáo dự kiến tuyển sinh các lớp đầu cấp năm học 2022-2023 (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT (công lập và ngoài công lập);Giám đốc Trung tâm GDNN-GDTX; Giám đốc TT.GDTX, Phân hiệu Bổ túc văn hóa; Hiệu trưởng các trường cao đẳng, trung cấp trực thuộc Sở) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc