Thực hiện công văn số 3431/SGDĐT-GDTrH ngày 01 tháng 12 năm
2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo về hướng dẫn chuyên môn giáo dục trung học
“Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19”,

 

Phòng Giáo dục Trung học hướng dẫn các trường THPT, THCS,
trường phổ thông nhiều cấp học (có cấp THPT, THCS) báo cáo tình hình học sinh
đi học trở lại trực tiếp đến ngày
17/12
/2021 như sau:

 

1. Nhà trường đăng nhập trang quanly.hcm.edu.vn và thực hiện
biểu mẫu báo cáo tại mục: Báo cáo – Nhập báo cáo

 

– Chọn báo cáo là: “Học sinh đi học trực tiếp đến ngày 17/12/2021”

 

– Tiến hành nhập các số liệu và nội dung báo cáo (tham khảo
tập tin đính kèm để chuẩn bị).

 

2. Thời hạn báo cáo: Trước 16 giờ 00, ngày 17/12/2021.

 

Đề nghị các nhà trường đảm bảo chính xác số liệu, nội dung
và thời hạn báo cáo.

 Liên kết bài viết gốc