Hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trường học

3/12/2021 16:7

Kính gửi:
– Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Trường THPT, trường phổ thông nhiều cấp học;
– Thủ trưởng đơn vị trực thuộc.

Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng cơ quan, đơn vị triển khai thực hiện hướng dẫn tạm thời phương án kiểm soát dịch COVID-19 trong trườngLiên kết bài viết gốc