KHẨN: Về công tác khảo sát trực tiếp phục vụ Đề tài khoa học và công nghệ cấp Bộ: “Nghiên cứu đề xuất mô hình thư viện thông minh trong trường phổ thông”. (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và 21 quận, huyện; Hiệu trưởng các trường THPT theo danh sách đính kèm) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc