Về tổ chức hoạt động nhân ngày Người khuyết tật Việt Nam (18/4) và ngày Quốc tế người khuyết tật (03/12)

31/3/2021 14:52

Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo các Quận huyện, thành phố Thủ Đức; Hiệu trưởng các trường THPT; Giám đốc các trung tâm Hỗ trợ phát triển giáo dục hoà nhập; các cơ sở giáo dục trực thuộc,Liên kết bài viết gốc