Về báo cáo tình hình cơ sở vật chất sau trưng dụng phục vụ phòng chống dịch Covid-19 (Kính gửi: Trưởng phòng Giáo dục và Đào tạo Thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc