Về việc thực hiện hình ảnh triển lãm phục vụ Hội nghị Tổng kết công tác triển khai thực hiện Quyết định số 02/2003/QĐ-UB của UBND thành phố. (Kính gửi: Trưởng Phòng Giáo dục và Đào tạo 21 Quận, Huyện và Thành phố Thủ Đức) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc