Nhằm thực hiện tuyên truyền, cập nhật, bổ sung sách, tài liệu, bộ sách Mặt trận, liên minh, chính phủ cách mạng (bổ sung, tái bản) và các văn bản sức khỏe và an toàn trường học cho Tủ sách pháp luật, thư viện của cơ quan, đơn vị, Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị cử đại diẹn nhận tài liệu tại tầng trệt Phòng Tiếp dân – Sở Giáo dục và Đào tạo
Liên kết bài viết gốc