Về cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất các khu đất tại các đơn vị trực thuộc Sở GD&ĐT đang quản lý, sử dụng (Kính gửi: Hiệu trưởng Trường THPT công lập, Thủ trưởng đơn vị trực thuộc Sở) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc