Thực hiện công văn số 571/BGDĐT-GDTrH ngày 23/02/2022 về khảo sát, đánh giá tình hình tôỏ chức dạy học trực tuyến, dạy học trên truyền hình, Phòng Giáo dục Trung học đề nghị Hiệu trưởng các trường:

– Trường THCS;

– Trường THPT;

– Trường phổ thông nhiều cấp học.

Thực hiện báo cáo về công tác dạy học trực tuyến của nhà trường từ đầu năm học 2021 – 2022 đến nay.

BẤM VÀO ĐÂY ĐỂ THỰC HIỆN BÁO CÁO

Thời hạn báo cáo: Trước 17 giờ 00, ngày 03/3/2022.

Ghi chú:

– Trường có nhiều điểm trường: tổng hợp và báo cáo chung.
– Trường có nhiều cấp học báo cáo chung toàn bộ cấp trung học.

– Xem tập tin đính kèm để chuẩn bị nội dung báo cáo.

 Liên kết bài viết gốc