Sở Giáo dục và Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh trân trọng kính mời:
– Đại điện phòng Giáo dục và Đào đạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện;
– Đại diện trường trung học cơ sở, trung học phổ thông.
Liên kết bài viết gốc