Về việc báo cáo tình hình sửa chữa cơ sở vật chất, mua sắm trang thiết bị sau khi được trưng dụng phục vụ công tác phòng, chống dịch Covid-19. (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập) – Phòng Kế hoạch Tài chính

Liên kết bài viết gốc