Các đơn vị cập nhật thông tin: trợ lý thanh niên; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách y tế trường học; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác pháp chế; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác xã hội tại các đơn vị năm học 2021-2022.
Liên kết bài viết gốc