Về thực hiện công tác đấu thầu qua mạng đối với các đơn vị trực thuộc Sở Giáo dục và Đào tạo (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc