Hội nghị cán bộ thành phố quán triệt những điểm cốt lõi, điểm mới trong Văn kiện Đại hội toàn quốc lần thứ XIII của Đảng gắn với các nghị quyết, kết luận Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XIII). – VP Đảng Ủy

Liên kết bài viết gốc