V/v báo cáo tiến độ thực hiện chỉ tiêu 300 phòng học/10.000 dân số trong độ tuổi đi học (từ 3 đến 18 tuổi) (Kính gửi: Phòng Giáo dục và Đào tạo thành phố Thủ Đức và các quận, huyện) – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc