Về yêu cầu báo cáo và thông tin về đất đai tại các đơn vị để làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (lần 2) (Kính gửi: Hiệu trưởng các trường THPT công lập, Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc). – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc