(Tin khẩn) : (Nhắc lại) Cập nhật thông tin của trợ lý thanh niên, nhân viên phụ trách y tế, pháp chế, tư vấn tâm lý, công tác xã hội

17/3/2022 16:55

Các đơn vị cập nhật thông tin: trợ lý thanh niên; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách y tế trường học; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác pháp chế; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách tư vấn tâm lý; giáo viên hoặc nhân viên phụ trách công tác xã hội tại các đơn vị năm học 2021-2022.Liên kết bài viết gốc