Thực hiện Công văn số 631/BGDĐT-GDCTHSSV ngày 28 tháng 02 năm 2022 của Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2021
Sở Giáo dục và Đào tạo đề nghị thủ trưởng đơn vị rà soát, gửi công văn giới thiệu cá nhân, tập thể xét tặng Giải thưởng Vừ A Dính năm 2021 theo tiêu chuẩn và số lượng Liên kết bài viết gốc