Ngày 23/3/2022, đồng chí Nguyễn Bảo Quốc, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trị Hội nghị Sơ kết học kì 1 năm học 2021-2022 cấp Tiểu học.
Phó Giám đốc Nguyễn Bảo Quốc đã kết luận, chỉ đạo như sau: (Xem tệp tin đính kèm)
Liên kết bài viết gốc