Về triển khai Kế hoạch thực hiện Nghị quyết số 35/NQ-CP ngày 04/6/2019 của Chính phủ về tăng cường huy động các nguồn lực của xã hội đầu tư cho phát triển giáo dục và đào tạo giai đoạn 2022-2025 tại Thành phố Hồ Chí Minh – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc