Kế hoạch Kiểm tra cơ sở vật chất chuẩn bị năm học mới năm học 2022-2023 tại các trường trung học phổ thông và trường phổ thông nhiều cấp học. – Phòng KHTC

Liên kết bài viết gốc