Học sinh tham gia kỳ thi Học sinh giỏi lớp 9 năm học 2021 – 2022 có thể xem điểm tại trang diemthi.hcm.edu.vn

Các đơn vị kiểm tra thông tin Học sinh đạt giải, nếu có sai sót về thông tin học sinh (Họ tên, ngày sinh, nơi sinh…) thì gửi công văn đề nghị điều chỉnh về Phòng Giáo dục Trung học trước ngày 15/4/2022.

 Liên kết bài viết gốc